Medezeggenschap

Drie adviesorganen

Wijzer heeft 3 medezeggenschapsorganen met leden die de organisatie adviseren. In de toekomst gaan we werken richting een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (Onderwijs)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende onderwijslocaties van Wijzer. Zij zijn gesprekspartners voor het bestuur, bespreken ontwikkelingen binnen Wijzer, zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid en geven advies.

Op de locaties zijn er medezeggenschapsraden. Zij adviseren de directeuren.

Centrale Oudercommissie (Opvang – ouders)

De Centrale Oudercommissie (COC) van de opvang bestaat alleen uit ouders. Zij zijn een afvaardiging van de Lokale Oudercommissie (LOC). Deze groep geeft advies over:

 • Kwaliteit en pedagogiek
 • Spel en ontwikkeling
 • Veiligheid en gezondheid
 • Voeding
 • Openingstijden en locaties
 • Wijzigingen van de prijs

De Centrale Oudercommissie komt 4 keer per jaar samen. Zij praten dan met het college van bestuur over alles wat met Wijzer te maken heeft en de invloed daarvan op ouders en kinderen.

Op de locaties zijn er Lokale Oudercommissies. Zij adviseren de IKC-directeuren.

Ondernemingsraad (Opvang – personeel)

Het personeel van de opvang heeft een eigen ondernemingsraad.

Minimaal 4 keer per jaar komt de Ondernemingsraad bij elkaar. Zij vergaderen meestal samen met de Centrale Oudercommissie, praten over alle ontwikkelingen bij Wijzer en adviseren het bestuur over het beleid.

Vertegenwoordiging

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zitten:

 • Voorzitter – Eli van Toledo (ouder Jenaplanschool)
 • Vice voorzitter – Susanne Boeckx (leerkracht IKC Startpunt-Panta rhei)
 • Lid – Silke van der Bijl (intern begeleider IKC Samen Wijs)
 • Lid – Marvin Robart (coordinator onderbouw Ericaschool)
 • Lid – Vacature
 • Ambtelijk secretaris – Jacqueline Veder (Directeur Advies en Beleid)

De raad is bereikbaar via gmr@wijzer.nu

Centrale Oudercommissie (COC)

In de Centrale Oudercommissie zitten:

 • Maartje Lamers (ouder BSO)
 • Christianne Kats (ouder KDV-PO-BSO)
 • Linda Arkenbout (ouder KDV)
 • Natasja Koks (ouder KC de Vloot)

De commissie is bereikbaar via coc@wijzer.nu

Ondernemingsraad (OR)

In de Ondernemingsraad zitten:

 • Carolien Burgerhout (bestuurskantoor, afdeling Planning & Plaatsing)
 • Mirella Rietdijk (kindcentrum de Vloot)
 • Sander Mulder (IKC Samen Wijs)

De Ondernemingsraad is bereikbaar via ondernemingsraad@wijzer.nu

Notulen

Lopende het jaar worden van de GMR de notulen geplaatst. Na het plaatsen van het jaarverslag zijn deze alleen nog op te vragen bij de GMR.

Bij de COC en OR worden actie- en besluitenlijsten gemaakt, die tussentijds op te vragen zijn. Jaarlijks wordt een jaarverslag op de site geplaatst.