Medezeggenschap

Drie adviesorganen

Wijzer in Opvang en Onderwijs heeft drie medezeggenschapsorganen met leden die de organisatie adviseren. In de toekomst gaan we toewerken naar een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (Onderwijs)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Wijzer. Zij zijn gesprekspartners voor het bestuur, bespreken ontwikkelingen van Wijzer en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid en geven advies.

Op de locaties zijn er medezeggenschapsraden. Zij adviseren de directeuren.

Centrale Oudercommissie (Opvang – ouders)

De Centrale Oudercommissie van de opvang bestaat alleen uit ouders. Zij zijn een afvaardiging van de Lokale Oudercommissie (LOC). Deze groep geeft advies over:

 • Kwaliteit en pedagogiek
 • Spel en ontwikkeling
 • Veiligheid en gezondheid
 • Voeding
 • Openingstijden en locaties
 • Wijzigingen van de prijs

De Centrale Oudercommissie komt 4 keer per jaar samen. Zij praten dan met het College van Bestuur over alles wat met Wijzer te maken heeft en de invloeden daarvan op ouders en kinderen.

Op de locaties zijn er Lokale Oudercommissies. Zij adviseren de IKC- directeuren.

Ondernemingsraad (Opvang – personeel)

Het personeel van Wijzer heeft een eigen ondernemingsraad. Personeel van de opvang zit in de ondernemingsraad. Minimaal 4 keer per jaar komen de Ondernemingraad bij elkaar. Ze vergaderen meestal samen met de COC. Zij praten over alle ontwikkelingen bij Wijzer. Zij adviseren het bestuur over het beleid.

Vertegenwoordiging

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zitten:

Eli van Toledo – voorzitter (ouder Jenaplanschool)
Susanne Boeckx – vice voorzitter (ouder IKC Startpunt-Panta rhei)
Silke van der Bijl, (intern begeleider IKC Samen Wijs)
Marvin Robart, (leraar SO/VSO Ericaschool)
Tom Schouten , (ouder IKC JanLighart)
Jacqueline Veder, ambtelijk secretaris (Hoofd P&O)

Zij zijn bereikbaar via gmr@wijzer.nu

In de Centrale Oudercommisie zitten:

 • Maartje Lamers (ouder BSO )
 • Christianne Kats (ouder KDV- PO – BSO )
 • Linda Arkenbout (ouder KDV)
 • Natasja Koks(ouder KC de Vloot)

Zij zijn bereikbaar via coc@wijzer.nu

In de Ondernemingsraad zitten:

 • Carolien Burgerhout, bestuurskantoor – afdeling Planning & Plaatsing
 • Mirella Rietdijk, kindcentrum de Vloot
 • Sander Mulder, IKC Samen Wijs

Zij zijn bereikbaar via ondernemingsraad@wijzer.nu

Lopende het jaar worden van de GMR de notulen geplaatst. Na het plaatsen van het jaarverslag zijn deze alleen nog op te vragen bij de GMR. Bij de COC en OR worden actie- en besluitenlijsten gemaakt, welke tussentijds op te vragen zijn. Jaarlijks wordt een jaarverslag op de site geplaatst.