Onze ambities voor 2024–2030

Ambities

De komende jaren staan we voor de ontwikkeling van ieder kind én onderwijsprofessional binnen Wijzer. Hiervoor heeft het college van bestuur een strategisch document opgesteld voor 6 jaar.

Terugblik

De koers van 2019–2023

Er wordt binnen de sector onderwijs in periodes van 4 jaar gewerkt aan strategisch beleid. Wijzer heeft in de periode 2019–2023 doelen opgesteld en deze in praktijk gebracht. De uitwerking hiervan is in de 2e helft van 2022 en het begin van 2023 beoordeeld en geëvalueerd.

Uit deze evaluatie kwamen nieuwe doelen. Wijzer heeft deze nieuwe doelen voor de periode van 2024–2030 vastgesteld.

Wat opvalt in hoofdlijnen

De periode van 2019–2023 kenmerkt zich door beweging. Dit is met name op bestuurlijk vlak terug te zien, namelijk door:

 • Een bestuurlijke wisseling bij aanvang van die periode.
 • Een negatief oordeel van de Onderwijsinspectie en enkele malen ook vanuit de GGD.
 • Verbeteringstrajecten.
 • Vertrek van de bestuurder waarna een periode van interim-bestuur bestond.
 • Het hernieuwde vertrouwen en basistoezicht van de Onderwijsinspectie.
 • De benoeming van het nieuwe college van bestuur in 2023.

Ook op locatieniveau heeft in de afgelopen jaren beweging plaatsgevonden door wisselingen in de leiding van de locaties.

Beweging op zich is natuurlijk niet verkeerd. Maar stabiliteit is wel belangrijk als het gaat om de realisatie van doelstellingen en het duurzaam ontwikkelen van de organisatie.

Eigenaarschap en eigen regie

Een belangrijke opbrengst, is het feit dat de sturing en realisatie van de doelstellingen in hoge mate afhankelijk is geweest van sturing vanuit en door het bestuur. Hierdoor is het nodig dat de organisatie een beweging maakt, waardoor de ontwikkeling van eigenaarschap en de capaciteit tot eigen regie prioriteit krijgt.

Hiervoor stelt de organisatie haar medewerkers in staat om de doelstellingen inhoudelijk in te vullen en uit te voeren. Dit gebeurt door de input op verschillende onderdelen uit de koers bij de medewerkers op te halen. 

Daarom is de termijn van het nieuwe strategische beleidsplan vastgesteld voor een periode van 6 jaar, in plaats van 4 jaar. In de 1e fase van deze 6-jarige periode wordt de input opgehaald bij de medewerkers. Door alle betrokken medewerkers vanuit eigenaarschap en met de mogelijkheid tot regie te laten bijdragen, zal de realisatie van de doelstellingen sneller en doelgerichter gaan.

De koers voor de periode 2024–2030

De komende jaren staan we voor de ontwikkeling van ieder kind én onderwijsprofessional binnen Wijzer. Het college van bestuur heeft voor de komende 6 jaar hiervoor een strategisch document opgesteld.

 • De kaders om de verschillen en kwaliteit binnen de locaties van Wijzer te waarborgen.
 • Hoe wij de kwaliteit meten en vasthouden; zoals onze leeropbrengsten binnen Wijzer en het behouden en vergroten van werkplezier bij onze onderwijsprofessionals.
 • Hoe we als Wijzer aansluiten bij de landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen.
 • Hoe we onze brede maatschappelijke opdracht vormgeven.

Aandachtspunten binnen de koers

 • We geven om onze medewerkers.  We willen naast goed werkgeverschap, ook alle ruimte bieden voor het maken van eigen keuzes in de professionele ontwikkeling. Zodat iedereen met plezier werkt!
 • We investeren in kwaliteit.  We dragen zorg voor onze kwaliteit door zowel te investeren in de mensen die bij Wijzer werken, als in de opbrengsten uit ons onderwijs.
  Om deze kwaliteit te meten worden er verschillende gesprekken gevoerd met alle schakels. Denk aan gesprekken met kinderen, ouders, andere (onderwijs)professionals, partners van Wijzer, binnen de locaties van Wijzer als ook in het leiderschap bij Wijzer.
 • We investeren in samenwerking.  Omdat intensieve en optimale samenwerking nodig is, werken we nauw samen met teams op de locaties en met andere partners in de keten en omgeving.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de maatschappij in de afgelopen jaren zorgen ervoor dat de maatschappelijke focus op opvang en onderwijs duidelijk is verlegd. Door de impact van de wereldwijde pandemie en de toenemende (kansen)ongelijkheid in ons land is de maatschappelijke en politieke focus (nog) sterker komen te liggen op basisvaardigheden en burgerschap.

De komende jaren zal de focus ook op digitale geletterdheid komen te liggen. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt, met toenemende tekorten in vele sectoren waaronder ook opvang en onderwijs, is een steeds belangrijkere factor.

Wijzer formuleert een eigen richting om te investeren in bovengenoemde onderwerpen. Hierbij is de invalshoek gericht op het duurzaam versterken en onderhouden van relevante aspecten van autonomie, competentie en verbondenheid. Dit zijn factoren die het werk van onze professionals kenmerken.

Wijzer blijft zich ontwikkelen

Het college van bestuur heeft voor het strategische proces het 4D-model gehanteerd. De basis hiervan bestaat uit Plan, Do, Check en Act. Dit model is een aanscherping op de Deming-cirkel (zie illustratie). Hierbij hebben de eerste 3 D’s betrekking op de Plan-fase en de laatste D op de Do-fase.

De fase van Plan bestond uit 3 onderdelen:

 • Data  Brede verzameling van data, welke als input voor duiding gebruikt wordt.
 • Duiden  Betekenis geven aan de data, in gesprek, dialoog, richtinggevend voor conclusies.
 • Doelen  Conclusies leiden tot richting en doelstellingen.

De fase van Do komt overeen met de laatste D van Doen en valt zo samen met de start van de strategische periode en de uitvoering van het plan per 2024.
 

Deming-cirkel - Wijzer Integrale Kindcentra voor opvang en onderwijs in Vlaardingen-Maassluis

 

Borgen

Borgen is een belangrijk onderdeel van behaalde, kwalitatieve stappen. In het proces van uitvoering krijgt de Check zijn plaats door de monitoring en verantwoording over de realisatie van de doelstellingen.

Borgen vindt plaats:

 • In de lijn-gesprekken tussen directeuren van de locaties en het college van bestuur.
 • Door de geschreven verantwoording van het college van bestuur richting de raad van toezicht en de rapportage aan de stakeholders in bredere zin. 

Waar wenselijk of nodig worden op basis van deze monitoring bijstellingen gedaan op het plan. Dit is de Act die de (jaarlijkse) cyclus rondmaakt. Deze bijstelling krijgt vorm in het jaarplan voor het jaar erna.

Op locatieniveau vindt een vergelijkbare cyclus plaats in het locatieplan en de jaarplannen. Deze beslaat een periode van augustus 2024 tot en met juli 2030.

Samen met medewerkers maken wij Wijzer beter

Om de kwaliteit te bieden, deze vast te houden en te vergroten, vragen we onze medewerkers het komende jaar om actief mee te denken en ontwikkelen aan de kwaliteit van opvang en onderwijs. Samen met de reguliere gesprekken vormt deze input de basis voor een heldere pedagogische visie en bijbehorend handelingskader. 

Zo kunnen we samen werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen. Ook in de samenwerking met onze partners werkt dit bevorderlijk.

Om hun handelen te laten aansluiten bij de behoefte van de kinderen, klanten en organisatie, staan onze professionals binnen Wijzer continu open voor signalen en feedback.

Mensen maken Wijzer

Tot 2030 ligt onze focus op ‘Mensen maken Wijzer!’. We gaan voor enthousiaste en deskundige professionals, die met plezier zorgen voor een uitdagende leer-en ontwikkelomgeving voor ieder kind.

We werken dagelijks aan mogelijkheden om ons onderwijs en opvang zo te organiseren, dat het past bij wat onze kinderen en werknemers nodig hebben. Op deze manier vergroten we de mogelijkheden en versterken we de regie én het (werk)plezier van onze medewerkers.

Lees hier ons strategisch document 2024–2030: Mensen maken Wijzer!